meermotiveren

motiverende gespreksvoering inde financiële hulpverlening

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bureau EV en Meermotiveren

Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bureau EV: de handelsnamen waaronder Bureau EV, een Besloten Venootschap naar Nederlands recht, diensten verleent, waarbij zij zich ten doel stelt het adviseren, coachen en trainen van schuldhulpverleners en opdrachtgevers. Meermotiveren is een handelsnaam van Bureau EV. Onder deze naam worden ook boeken uitgegeven.

Opdrachtgever: de privaat- of bestuursrechtelijke rechtspersoon die als opdrachtgever de overeenkomst met Bureau EV sluit;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

De overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en Bureau EV.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten van, en overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever(s) enerzijds en Bureau EV anderzijds, alsmede alle diensten en werkzaamheden van en door de medewerkers van Bureau EV en van diegenen die namens Bureau EV werkzaamheden verrichten, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bureau EV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Bureau EV en consument dan wel opdrachtgever.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Bureau EV voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Bureau EV zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument/opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/ opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien Bureau EV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Bureau EV in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanvaarding opdrachten

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bureau EV. Het staat Bureau EV vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door medewerkers van Bureau EV en/of derden namens Bureau EV uit te (laten) voeren. De werking van artikel 404 en 407 lid 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

Overeenkomst met opdrachtgever

4.1 Een overeenkomst komt tot stand door een in tweevoud ondertekende overkoepelende (raam)overeenkomst tussen partijen over meerdere af te nemen diensten en/of deelovereenkomsten, al dan niet gevolgd door of afzonderlijk als gevolg van ondertekening of indiening van opdrachtgever van een daartoe bestemd (elektronisch) inschrijvings- of aanmeldingsformulier, dan wel de (elektronische) bevestiging door Bureau EV van een aan haar gerichte aanmelding.

Een overeenkomst kan ook tot stand komen door het aanschaffen van materialen.

4.2 De looptijd van de overeenkomst wordt in de opdrachtbevestiging vermeld en geldt als overeengekomen tussen partijen.
4.3 Na afloop van bovengenoemde looptijd kan opdrachtgever Bureau EV om verlenging verzoeken.

4.4 Tot één maand voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden kan de opdracht worden geannuleerd. Eventueel door Bureau EV in de voorbereiding van de uitvoering reeds gemaakte kosten en (tijdsevenredig) honorarium zijn voor rekening van opdrachtgever.

4.5 Indien de overeenkomst wordt geannuleerd binnen één maand doch uiterlijk 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden van een opdracht, is opdrachtgever 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd en de volledige reeds gemaakte en nog te maken kosten voor zover die door Bureau EV niet meer kunnen worden geannuleerd.

4.6 Bij annulering van de opdracht binnen 14 dagen voor de overeengekomen aanvang van de werkzaamheden zal opdrachtgever het volledige overeengekomen honorarium alsmede de volledige kosten verschuldigd zijn.

4.7 Zowel opdrachtgever als Bureau EV kunnen onder schriftelijke opgaaf van reden de overeenkomst na aanvang van de werkzaamheden tussentijds beëindigen tegen het einde van de lopende kalendermaand, met inachtname van een opzegtermijn van een maand.

4.8 Indien de overeenkomst binnen de eerste 12 maanden na aanvang van de overeenkomst wordt beëindigd, is opdrachtgever aan Bureau EV het bedrag gelijk aan de resterende looptijd vanaf de datum van opzegging tot en met deze eerste 12 maanden verschuldigd.

4.9 Tot twee weken voor de overeengekomen datum van aanvang van de werkzaamheden, kunnen de in het kader van de opdracht reeds gemaakte coaching-, assessment-, en consultantancy-afspraken met opdrachtgever kosteloos worden gewijzigd. Wordt binnen de hierboven genoemde termijn een reeds gemaakte afspraak gewijzigd, dan blijft de opdrachtgever met betrekking tot die afspraak het conform de offerte overeengekomen bedrag verschuldigd, onverminderd het recht van Bureau EV om voor de nieuwe afspraak hetzelfde bedrag in rekening te brengen.

Overeenkomst met consumenten

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bureau EV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Bureau EV is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Bureau EV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Bureau EV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Bureau EV is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 Bureau EV zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • De gegevens van Bureau EV en de manier waarop de consument zich kan beklagen.
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Herroepingsrecht

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Bureau EV mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

6.3 Op diensten geleverd door Bureau EV bestaat geen herroepingsrecht.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Bureau EV hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Bureau EV.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Bureau EV. Dit hoeft niet als Bureau EV heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

9.1 Als Bureau EV de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2 Bureau EV vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij bureau EV aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3 Bureau EV gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Identificeren opdrachtgever

 1. Volgens de Wet Financieel Toezicht (Wft) is Bureau EV verplicht haar opdrachtgevers te identificeren en daarvan vastlegging(en) te maken. Indien bij de werkzaamheden eventuele ongebruikelijke transacties worden geconstateerd, is Bureau EV verplicht hiervan melding te doen bij de betreffende autoriteiten.

Vergoedingen

11.1 Bureau EV is verplicht de opdrachtgever op de hoogte te stellen van de hoogte van de vergoedingen alvorens een overeenkomst tussen Bureau EV en opdrachtgever wordt opgesteld en ondertekend.

11.2 Bureau EV dient opdrachtgever, schriftelijk en tijdig van tevoren op de hoogte te stellen van tussentijdse wijziging in de door Bureau EV gehanteerde vergoedingen, tarieven of het honorarium bij doorlopende afname van de diensten door opdrachtgever op basis van een duurovereenkomst. Slechts na schriftelijke instemming van opdrachtgever met de wijziging als hiervoor bedoeld, is Bureau EV gerechtigd de wijzigingen bij opdrachtgever door te voeren of bij opdrachtgever te factureren.

11.3 Als opdrachtgever het niet eens is met de wijziging als in het voorgaande artikellid bedoeld, kan Bureau EV dan wel de opdrachtgever ervoor kiezen de overeenkomst te beëindigen. Het beëindigen van de overeenkomst ontslaat opdrachtgever niet van het betalen van de beëindigingkosten. Als opdrachtgever niet binnen één maand schriftelijk om beëindiging vraagt, zal Bureau EV de betreffende wijziging doorvoeren en bij opdrachtgever in rekening brengen.

11.4 Bureau EV dient de opdrachtgever, schriftelijk en tijdig als mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen van meerwerk of extra kosten die niet zijn voorzien en/of overeengekomen. Slechts na schriftelijke overeenstemming over deze extra kosten tussen partijen is Bureau EV gerechtigd de gewijzigde kosten bij opdrachtgever door te voeren of (tussentijds) bij opdrachtgever te factureren.

11.5 Indien opdrachtgever verzuimt tussentijdse in rekening gebrachte kosten als bedoeld in het voorgaande artikellid aan Bureau EV te vergoeden, kan de hulpverlening eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging door Bureau EV worden opgeschort of beëindigd.

Honorarium

12.1 Als gevolg van de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het overeengekomen honorarium vermeerderd met omzetbelasting verschuldigd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

12.2 De (voorschot-)declaraties van Bureau EV dienen uiterlijk 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij bij de declaratie een andere betalingstermijn is vermeld.

12.3 Alleen betaling door bijschrijving op een van de ten name van Bureau EV gestelde bank-of girorekeningen, dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van vol­doening, leidt tot kwijting van de Opdrachtgever.

12.4 Bij gebreke van tijdige betaling komt opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim te verkeren, en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.

12.5 Indien Bureau EV invorderingsmaatregelen treft tegen een opdrachtgever die in verzuim is, wordt een bedrag gelijk aan 15% van het openstaande saldo, doch met een minimum van € 250,–, ten laste van Opdrachtgever als invorderingskosten in aanvulling op de wettelijke rente in rekening gebracht . De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering bij het uit handen geven van invordering door Bureau EV zijn voor rekening van de opdrachtgever.

12.5 Indien opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren als bedoeld in het voorgaande artikellid kan de hulpverlening eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging door Bureau EV worden opgeschort of beëindigd.

12.6 Bureau EV is steeds gerechtigd (ook tussentijds) de betaling van een voorschot door opdrachtgever te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafre­kening van de opdracht. Bureau EV is niet gehouden een aanvang te maken met de werkzaamheden totdat het voorschot is voldaan.

Privacy

13.1 Bureau EV voldoet aan alle bepalingen opgenomen in de Wet Bescherming

Klachten

14.1 De consument/opdrachtgever kan een klacht indienen bij Bureau EV, indien deze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden, dan wel de overeenkomst.

14.2 De consument of opdrachtgever dient in eerste instantie zijn ontevredenheid dan wel klacht mondeling of schriftelijk te bespreken met Bureau EV om zo mogelijk gezamenlijk tot een juiste oplossing te komen. Mocht dit niet leiden tot een juiste oplossing dient de consument/ opdrachtgever zijn klacht schriftelijk te overleggen, waarna Bureau EV verplicht is de klacht binnen 14 dagen af te handelen. Als de consument/opdrachtgever zich niet kan vinden in de afhandeling van zijn klacht kan hij zich tot een derde partij wenden.

Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van Bureau EV voor schade, voort­vloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht wordt uitgesloten, behoudens in geval van grove schuld of nalatigheid van de zijde van Bureau EV.

15.2 De aansprakelijkheid van Bureau EV en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bureau EV wordt uitgekeerd.

15.3 Bij eventuele aansprakelijkheid van Bureau EV of haar medewerkers waartegenover geen dekking door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt geboden, is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van de opdracht (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.4 De aansprakelijkheid voor gevolg- en immateriële schade, dan wel enige andere vorm van aanvullende schade waaronder onder meer gederfde omzet of winst dient te worden begrepen, wordt uitgesloten.

15.5 Bureau EV is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Bureau EV weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Bureau EV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de prestaties van een derde. Bureau EV is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De keuze van de door Bureau EV in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldig­heid.

15.6 Bureau EV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting noch aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden indien zij in de nakoming van haar verplichtingen gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bureau EV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bureau EV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Bureau EV of van derden, en een door derden onrechtmatig verkregen toegang tot en toe-eigening dan wel misbruik van gegevens welke door Bureau EV worden bewaard daaronder begrepen. Activiteiten door hackers gericht op toegang tot en het verkrijgen van voornoemde gegevens dient te worden gezien als een van buiten komende omstandigheid waarvoor Bureau EV als gevolg van overmacht niet aansprakelijk kan worden gehouden. Bureau EV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bureau EV zijn verbintenis had moeten nakomen.

Bureau EV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover Bureau EV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bureau EV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15.9 Uiterlijk twee maanden nadat opdrachtgever jegens Bureau EV aangeeft dat ten aanzien van een natuurlijk persoon de dienstverlening door Bureau EV niet langer nodig is, zal Bureau EV alle informatie die tot de betreffende natuurlijke persoon te herleiden is verwijderen.

Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Bureau EV tegen alle aanspraken van derden, de door Bureau EV in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Bureau EV.

Rechtsverhouding

17.1 De rechtsverhouding tussen Bureau EV en haar opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van ander recht.

17.2 Alleen de rechtbank Zeeland West-Brabant is bevoegd van geschillen tussen Bureau EV en haar opdrachtgever(s) kennis te nemen.

 

page.php
sidebar-links.php

Volg ons op twitter

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten